Stiftelsens vedtekter

§ 1 Navn og formål
Stiftelsen Det Norske Solistkor har til formål å være et eliteensemble med de høyeste kunstneriske mål for framføring av korverker.

§ 2 Stiftelseskapital
Stiftelsens grunnkapital utgjør kr 100.000,-.

§ 3 Styret
1. Stiftelsen forvaltes av et styre bestående av minst 3 og maksimalt 6 medlemmer. Minst 1 av styremedlemmene skal være aktiv sanger i Det Norske Solistkor. Styret konstituerer seg selv og velger herunder sin leder for ett år av gangen.
2. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
3. Styret ansetter korets daglige leder og kunstnerisk leder. Ved ansettelse av kunstnerisk leder skal korets sangere ha fått anledning til å avgi sin innstilling. Styret fastsetter til enhver tid daglig leders og kunstnerisk leders lønn.
4. Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.
5. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

§ 4 Rådet
1. Stiftelsen skal ha et råd, bestående av korets faste sangere.
2. Rådsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mars måned og ellers når styret finner det nødvendig, eller når det forlanges skriftlig av minst 1/3 av korets sangere. Det kalles inn med 2 ukers skriftlig varsel.
3. Styret legger fram årsberetning og revidert regnskap til uttalelse.
4. Rådet fastsetter styremedlemmenes godtgjørelse.
5. Rådet velger stiftelsens revisor.
6. Rådet velger styremedlemmer. Alle styremedlemmer velges for to år av gangen. Det skal velges 1 vararepresentant for sangernes representant(er). Dersom et styremedlem blir avsatt (jf. stiftelsesloven § 29) før valgperioden er omme, velges nytt styremedlem for den resterende perioden.
7. Rådet velger en valgkomité på 3 personer for ett år. Valgkomiteen skal innstille kandidater til styret.
8. Forslag som ønskes behandlet på det ordinære rådsmøtet, må være levert/sendt styret skriftlig innen 15. januar. Alle saker som skal avgjøres på rådsmøtet må være nevnt i innkallingen.
9. Stemmeberettigede på rådsmøtet er alle som ifølge § 5 er faste sangere i Det Norske Solistkor. Det er ikke anledning til å stemme ved forfall.

§ 5 Faste sangere
1. Solistkorets sangere engasjeres på åremål for opptil to år av gangen.
2. For å bli opptatt som sanger må man avlegge prøvesang for en jury på minst 3 personer, hvor kunstnerisk leder inngår. Ved stemmelikhet er kunstnerisk leders stemme avgjørende.
3. Sangere med åremålskontrakt har prioritet ved prosjekter i åremålsperioden. Til gjengjeld forventes det at sangerne prioriterer koret.
4. Sangerne honoreres solidarisk for de prosjektene de deltar på.
5. Til vurderinger i forbindelse med ansettelse av kunstnerisk leder (jf. § 3, pkt. 3), samt andre saker der det finnes nødvendig, kan de faste sangerne nedsette et faglig råd.
6. Mellom Det Norske Solistkor og den enkelte sanger gjelder en gjensidig oppsigelsestid som reguleres i åremålskontrakten.
7. En sanger kan strykes ved vesentlig brudd på åremålskontrakten eller vedtektene, eller dersom det foreligger andre åpenbare grunner. Slik avgjørelse fattes av styret og kunstnerisk leder i fellesskap. Sangeren har rett til å uttale seg før avgjørelsen tas.
8. Ved forfall fra sangere, og ellers når prosjekter krever det, innhentes ekstrasangere. Ekstrasangere skal være godkjent ved prøvesang.

§ 6 Omdanning
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas av rådet, etter forslag fra styret, med 2/3 flertall. Oppløsning av Stiftelsen Det Norske Solistkor kan bare besluttes av rådet, etter forslag fra styret. I begge organer kreves 2/3 flertall. Kapital som er igjen etter at alle krav er dekket, disponeres i samsvar med stiftelsens formål. Vedtak om dette fattes med alminnelig flertall. § 7 Ikrafttredelse Disse vedtektene trer i kraft når de er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet, jf. lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59, kapittel 2.

Disse vedtektene ble vedtatt 31. mars 2005