Orientering

11.03.2024

Det Norske Solistkor mottok for ett år siden krav om fast ansettelse fra en sanger som har vært tilknyttet koret som oppdragstaker. Kravet omfatter også økonomisk etteroppgjør som følge av at sangeren mener å ha vært feilklassifisert som oppdragstaker. Solistkoret har nøye vurdert kravet og avvist det, ettersom vi ikke anser at sangeren er arbeidstaker, og at forutsetningen for kravet dermed ikke er til stede.

Forbundet Creo og LO representerte sangeren i rettsaken mot Solistkoret i Oslo tingrett i forrige uke.

Solistkoret er stolt av å være blant Europas fremste elitekor. Vi opprettholder vårt høye kunstneriske nivå gjennom vår nåværende organisasjonsmodell. Sangerne som utfører oppdrag for koret er tilknyttet som oppdragstakere fordi organisasjonsformen gir frihet og fleksibilitet. Vi inngår intensjonsavtaler med sangerne for inntil tre år, med mulighet for fornyelse, slik at de har mulighet til å utføre oppdrag over flere år. Dette gir sangerne stor frihet til å velge bort oppdrag med koret til fordel for egne karrierer, noe vi anser som en viktig forutsetning for samarbeidet.

Solistkoret er organisert som en stiftelse. Sangerne utgjør stiftelsens råd, som er korets høyeste organ. Rådet velger stiftelsens styre hvor sangerne er representert. Kunstnerisk leder er ikke fast ansatt i Solistkoret, hun er på engasjement og fakturerer sin godtgjørelse som honorar.

Dommen foreligger om ca. fire uker.

Oppdatering 3. april 2024:

Oslo Tingrett avsa dom i saken 22.03.2024. «Retten er kommet til at Dalheim har vært korrekt klassifisert som oppdragstaker, slik at Solistkoret skal frifinnes.» Dommen er enstemmig. Saksøker fritas sakskostnadsansvar.

Les hele dommen her.

Hør Solistkoret