Orientering

10.05.2024

Frifinnelse av Det Norske Solistkor i Oslo tingrett. Anke til Borgarting lagmannsrett pågår.

Oslo tingrett avsa 22. mars 2024 dom i saken mellom Det Norske Solistkor og en tidligere sanger vedrørende påstått feilklassifisering som oppdragstaker. Sangeren anførte å være fast ansatt i Det Norske Solistkor, og krevde som følge av dette et økonomisk etteroppgjør.

Tingretten frifant Det Norske Solistkor og dommen var enstemmig. Dommen fastslo at det ikke eksisterte et fast arbeidsforhold mellom sangeren og koret. Sangeren var dermed korrekt klassifisert som oppdragstaker. Hver av partene måtte bære egne sakskostnader.

Saken er nå under ankebehandling i Borgarting lagmannsrett.

Ankesaken omhandler, slik den også gjorde i tingretten, hvorvidt sangeren er å anse som arbeidstaker i arbeidsmiljølovens forstand, jf. arbeidsmiljøloven § 1-8 første ledd. Av tingrettsdommen fremgår det at det avgjørende for tingretten har særlig vært momentet om styring og ledelse, og at det er særlig den reelle friheten sangeren har hatt til å takke nei til oppdrag for Det Norske Solistkor som har kjennetegnet avtaleforholdet.

Det Norske Solistkor er organisert som en stiftelse. Sangerne utgjør stiftelsens råd, korets høyeste organ, som velger stiftelsens styre, hvor sangerne er representert. Kunstnerisk leder er engasjert på oppdragsbasis og fakturerer sin godtgjørelse som honorar. Grete Pedersen er kunstnerisk leder for Det Norske Solistkor frem til juli 2025.

Det Norske Solistkor er et kammerkor av høyeste nasjonale og internasjonale standarder. Koret inngår intensjonsavtaler med 26 frilanssangere for opptil tre år, med mulighet for fornyelse, for å utføre oppdrag over flere år. Koret opprettholder sin kunstneriske kvalitet gjennom nåværende organisasjonsmodell, og sakens utfall har dermed stor betydning.

- Solistkoret har vunnet første runde av saken, og ser frem til at vi skal belyse saken ytterligere når motparten, representert ved Creo og LO, nå har valgt å anke den enstemmige dommen fra Oslo tingrett. Det er en sak som er prinsipielt viktig i norsk kultur- og musikkliv, og som handler om mulighetene for å opprettholde de høyeste nivåer av både kunstnerisk frihet og profesjonalitet for landets beste utøvere, sier styreleder i Det Norske Solistkor Knut Olav Åmås.

Hør Solistkoret